UFOKatcher use cookies UFOKatcher Use cookies to manage personal information and present it. The best content experience for UFOKatcher

นโยบายการให้บริการ

กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขข้อกำหนดในการให้บริการด้านล่างให้เรียบร้อย เพื่อรับทราบข้อมูลสำคัญและเงื่อนไขทางกฎหมายที่บังคับใช้กับการใช้บริการ ข้อกำหนดในการให้บริการด้านล่างเป็นข้อตกลงระหว่าง ผู้ใช้งาน User กับ UFOKatcher (และให้หมายความรวมถึงคำว่า “UFOKatcher”, หรือ “ พวกเรา” หรือ“เรา” ที่อาจจะมีต่อไปในข้อกำหนดนี้) ซึ่งถือเป็นข้อตกลงในการเข้าใช้บริการของคุณและ“ ผู้ใช้” คนอื่นๆด้วย และการใช้บริการของเราจะถูกบังคับภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัว ท่านไม่สามารถโพสต์เนื้อหา หรือส่งข้อความที่ไม่เหมาะสมรวมถึงข้อมูลใดๆที่ท่านไม่มีสิทธิ์เผยแพร่ได้ตามกฎหมาย และข้อความอาจเป็นความผิดตามกฎหมาย เราอาจยุติ หรือเปลี่ยนแปลงการให้บริการของเรา รวมถึงส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการของเราได้ตลอดเวลาโดยจะมีการประกาศให้ทราบตามสื่อประชาสัมพันธ์ของทางเรา เราอาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการนี้เมื่อใดก็ได้ โดยหากมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการนี้ เราจะแจ้งให้ท่านผู้ใช้ทราบล่วงหน้าก่อนที่การแก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นจะมีผลบังคับใช้

Service Policy

Please check the terms of service below carefully. To be informed of important information and legal conditions applicable to the use of the service. The Terms of Service below is the agreement between User, User and UFOKatcher (and shall include the term "UFOKatcher"). “UFOKatcher”, or “us” or “us” as may be hereof), which constitutes an agreement for your use of the Service and other “Users” and use of our Service. will be governed under the Privacy Policy. You cannot post content. or send inappropriate messages, including any information that you do not have the legal right to publish and the message may be against the law. We may terminate or change our service. including any part of our Service at any time, which will be announced in our press releases. We may change these Terms of Service at any time. If there is any amendment to these Terms of Service We will notify users in advance before the changes become effective.

เงื่อนไขการให้บริการ

ข้อกำหนดในการให้บริการ UFOKatcher นี้ถือเป็นข้อตกลงสัญญาในการใช้บริการของเรา ระหว่างท่านกับ UFOKatcher ข้อกำหนดในการให้บริการนี้หมายรวมถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวของ UFOKatcher เราด้วย บริการของเรา คือการให้บริการเกมแก่ผู้ใช้งานเล่นเกมส์โดยบังคับควบคุม (Remote) อุปกรณ์มือจับอัตโนมัติหรือ "ขาคีบ" ผ่านทางหน้าจอมอนิเตอร์ของอุปกรณ์สื่อสาร หรือคอมพิวเตอร์ของท่านหรือ Mobile phone โดยเครื่องควบคุมที่เราให้บริการอาจตั้งอยู่ในสถานที่ของเรา หรือที่อื่น และหากท่านสามารถเล่นและชนะเกมได้ ท่านจะได้รับรางวัลตามแต่ที่จะกำหนดไว้ในแต่ละเครื่อง โดยทางเราจะบริการจัดให้มีการจัดส่งรางวัลไปยังที่อยู่ของผู้ใช้งานที่ได้ลงทะเบียนไว้ แต่อาจมีค่าธรรมเนียม อากร หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดตามที่ระบุไว้ในการให้บริการ แล้วแต่กรณี ท่านรับทราบว่าข้อกำหนดการใช้งานนี้เป็นเพียงข้อตกลงระหว่างเรากับท่านเท่านั้น และไม่ใช่กับการใช้งานหรือใช้บริการใดๆผ่านแอพพลิเคชั่นมือถือที่ท่านดาวน์โหลด (เช่น Apple Inc. หรือ Google Inc.) และเราในฐานะผู้ให้บริการเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการให้บริการและข้อมูลเนื้อหาที่ท่านรับทราบในเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของเรา ยกเว้นที่อาจจะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในข้อกำหนดในการให้บริการนี้ หากท่านมีอุปกรณ์ Apple และข้อกำหนดในการให้บริการของเรามีข้อจำกัดน้อยกว่าหรือขัดแย้งกับข้อกำหนดในการให้บริการสำหรับอุปกรณ์ดังกล่าว ท่านตกลงยึดถือและปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการของเรานี้ ท่านตกลงและยอมรับที่จจะปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการนี้ รวมถึงที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคตด้วย โปรดอ่านข้อกำหนดในการให้บริการอย่างละเอียดก่อนที่จะเข้าใช้บริการของเรา และหากท่านได้เข้าสู่ระบบและใช้บริการของเราแล้ว ให้ถือว่า (1) ท่านได้อ่านทำความเข้าใจและยอมรับที่จะผูกพันตามข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ (2) ท่านอายุ 18 ปีขึ้นไป หากท่านไม่ยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการนี้ ไม่แนะนำให้ใช้บริการจากเรา ท่านได้ทำความเข้าใจและยอมรับว่า เราอาจแก้ไขข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมใดๆจากท่าน และให้ถือว่าการแก้ไขนั้นมีผลทันทีเมื่อโพสต์ข้อกำหนดในการให้บริการที่แก้ไขแล้ว โดยท่านเข้าใจเป็นอย่างดีและยอมรับเงื่อนไขต่างๆ การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดในการให้บริการจะประกาศโดยการโพสต์แจ้งลงในหน้าเว็บไซต์หรือภายในแอพพลิเคชั่นที่ให้บริการของเรา หรืออาจโพสต์แจ้งใน Apple App Store, Google Play Store และแพลตฟอร์มดาวน์โหลดแอพพลิเคชันมือถืออื่นๆที่เราเปิดให้บริการ ท่านควรตรวจสอบข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการของเรา การที่ท่านเข้าใช้บริการของเราหลังจากที่เราได้โพสต์แจ้งการเปลี่ยนแปลงแล้ว ให้ถือว่าท่านตกลงและยอมรับข้อกำหนดในการให้บริการที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงนั้นแล้วด้วย เราขอสงวนสิทธิ์ในข้อมูลอื่นใดที่มีในบริการของเรา ที่ไม่ได้ถูกกล่าวถึงอย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดในการให้บริการนี้ การใช้บริการ และเราให้สิทธิ์แก่ท่านในการเข้าใช้บริการของเราภายใต้เงื่อนไขและข้อตกลงตามที่มีข้อกำหนดในการให้บริการนี้ รวมถึงข้อตกลงที่ท่านจะไม่กระทำการใดๆหรือดำเนินการใด ๆ ต่อไปนี้ผ่านระบบหรือบริการของเราด้วย: การเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขส่วนใดๆ ของระบบหรือบริการของเรา ให้เช่า เช่าซื้อ ขาย โอน จำหน่ายสิทธิ์ในการเข้าใช้บริการ หรือเนื้อหาใดๆ ในบริการหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของบริการของเรา การใช้บริการของเราทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดนั้น เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า รวมถึง และไม่จำกัดเพียงการสื่อสาร หรืออำนวยความสะดวกในการโฆษณา หรือการชี้ชวน หรือแนะนำผู้อื่นในเชิงพาณิชย์ ให้เข้ามาใช้บริการ (ไม่ว่าจะเกิดขึ้นภายในหรือภายนอกระบบการบริการของเรา) แทรกแซงหรือขัดขวางการให้บริการของเรา หรือพยายามหลีกเลี่ยงระบบรักษาความปลอดภัยที่มีต่อข้อมูลในบริการของเรา การใช้บริการของเราเพื่อวัตถุประสงค์อันมิชอบด้วยกฎหมาย การใส่ร้าย สะกดรอย รังแก ข่มขู่ คุกคาม หรือกระทำการใดๆเพื่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับบุคคลอื่น รวมถึงข้อมูลใดๆ ที่อาจถูกใช้เพื่อติดตาม ติดต่อ หรือปลอมตัวเป็นบุคคลอื่นนั้น การแอบอ้างเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใด หรือจงใจระบุข้อมูลส่วนตัวอย่างไม่ถูกต้อง หรือแสดงความเกี่ยวข้องกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลหรือนิติบุคคลนั้น การสร้างบัญชี UFOKatcher และใช้บริการของเราโดยอาศัยโปรแกรมช่วยเหลือใดๆ ตลอดจนการกระทำใดๆอันเป็นความผิดทางอาชญากรรมทางไซเบอร์ อันอาจจะทำให้เราหรือบุคคลอื่นใดเสียหาย

Terms of Service

These UFOKatcher Terms of Service constitute a contractual agreement for our use of the Service. Between you and UFOKatcher, these Terms of Service include our UFOKatcher Privacy Policy. Our service is to provide game service to users to play games by controlling (Remote) automatic hand grip or "tweezer" through the monitor screen of the communication device. or your computer or mobile phone. The controllers we provide may be located on our premises or elsewhere and if you are able to play and win the game. You will receive rewards according to the amount specified in each device. We will provide the delivery service of the reward to the registered user's address. But there may be fees, duties or other expenses as specified in the service, as the case may be. You acknowledge that these Terms of Use are the only agreements between us and you. and not with the use or use of any services through a mobile application that you download (such as Apple Inc. or Google Inc.) and we, as a service provider, are solely responsible for providing Services and content information that you know on our website or application. Except as may be stated otherwise in these Terms of Service. If you have an Apple device and our Terms of Service are less restrictive than or conflict with the terms of service for that device, You agree to abide by and abide by our terms of service. You agree and agree to be bound by these Terms of Service. including that will change in the future as well PLEASE READ THE TERMS OF SERVICE CAREFULLY BEFORE ACCESSING OUR SERVICES. And if you have logged in and used our services, you are deemed to: (1) you have read, understood and agree to be bound by these Terms of Service; (2) you are 18 years of age or older. in this service We do not recommend using our services. You understand and agree that We may amend these Terms of Service at our sole discretion without requiring your consent of any kind. and shall be deemed to be effective immediately upon posting of the revised Terms of Service. You fully understand and accept the terms and conditions. Changes to these Terms of Service will be announced by posting on our website or within the application provided. or may be posted on the Apple App Store, Google Play Store and other mobile application download platforms that we provide. You should always review these Terms of Service before accessing our services. Your access to our services after we have posted notice of the changes. You are deemed to have agreed and accepted the amended Terms of Service. We reserve the right to any other information contained in our services. that are not expressly mentioned in these Terms of Service. Use of the Service and we grant you the right to access our Service subject to the terms and conditions set forth in these Terms of Service. This includes an agreement that you will not do any of or perform any of the following through our systems or services: Any changes or modifications to of our system or service Rent, hire purchase, sell, transfer, sell the right to use the service. or any content in the Service or any part thereof All use of our services or any part thereof for commercial purposes, including, without limitation, communications or facilitate advertising or solicitation or recommending others commercially to use the service (whether it takes place within or outside our service system) Interfere with or disrupt our service. or try to circumvent the security of information on our Services. Using our services for unlawful purposes Slander, stalk, bully, intimidate, harass or take any action to disclose personal information about another person. including any information that may be used to track, contact, or impersonate another person; Impersonating any other person or juristic person or intentionally misidentifying personal information or showing connection to any other person or juristic person in a way that causes damage to that person or juristic person Creating a UFOKatcher account and using our services through any support program as well as any acts of cybercrime which may damage us or any other person

การลงทะเบียนและการชำระเงิน

หากท่านลงทะเบียนเปิดบัญชีผู้ใช้งาน UFOKatcher แล้วโดยใช้บัญชีเครือข่ายสังคมออนไลน์ของท่านเช่น Facebook ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการรักษาความลับหรือการเปิดเผยข้อมูลและการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลในบัญชีสังคมออนไลน์ของตัวท่านเอง เราจะไม่รับผิดชอบใดๆต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อข้อมูลความลับหรือข้อมูลส่วนบุคคลใดๆของท่าน ไม่ว่าข้อมูลเหล่านั้นท่านจะเปิดเผยหรืออนุญาตให้เข้าถึงได้โดยเจตนาของตัวท่านเอง หรือเป็นความประมาทเลินเล่อของตัวท่าน ก็ตาม อีกทั้งไม่ว่าจะเป็นกรณีที่เราจะรู้หรืออาจจะรู้ถึงการเข้าถึงหรือการใช้ข้อมูลดังกล่าวของท่านหรือไม่ด้วย และหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่ท่านใช้ลงทะเบียนสมัครบริการกับเรา ท่านควรแจ้งและอัพเดตข้อมูลโปรไฟล์ของท่านด้วย การนำส่งข้อมูลการชำระเงินของท่านจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ห้บริการช่องทางการชำระเงิน หรือ Payment Gateway เราไม่มีหน้าที่และจะไม่รับผิดชอบใดๆเกี่ยวปัญหาที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการชำระเงินของท่าน

Registration and payment

If you have registered for a UFOKatcher account using your social network account such as Facebook, you are responsible for the confidentiality or disclosure and permission to access information in your social account. We will not be liable for any damage caused to any of your confidential or personal information. Regardless of that information you disclose or allow access for your own intent. or is your negligence, including whether we know or may know your access to or use of such information or not. and if there is a change in the information you use to register for the service with us You should also notify and update your profile information. The submission of your payment information is subject to the terms of service and privacy policy of the payment gateway provider. We have no obligation and will not be responsible for any issues related to payment information. your money

การยกเลิกบัญชี

เราสามารถยุติการให้บริการและระงับบัญชีผู้ใช้ของท่าน หากเราพบว่าท่านนั้นกระทำการละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา โดยเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกบัญชีผู้ใช้เมื่อใดก็ได้ตามดุลยพินิจของเรา หากบัญชีผู้ใช้งานของท่านถูกระงับหรือยกเลิก ท่านอาจสูญเสียข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีผู้ใช้งานนั้น รวมถึงคะแนน หรือพอยท์ หรือสกุลเงินเสมือนอื่น หรือสินค้าเสมือน ตลอดจนสิทธิ์ในการได้รับรางวัลในบัญชีผู้ใช้นั้นด้วย และท่านไม่มีสิทธิ์ใดๆในการขอคืนเงิน หรือเรียกร้องใดๆทั้งสิ้น และเรามีสิทธิ์ที่จะไม่ดำเนินการใดๆทั้งในการเปิดเผยข้อมูลที่ท่านร้องขอ หรือการชดใช้ ชดเชย หรือการแก้ไขใดๆให้แก่ท่าน ตลอดจนเราขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่เก็บรักษาบัญชีผู้ใช้ของท่าน หรืออนุญาตให้การเข้าถึงข้อมูลแก่บุคคลใดก็ตาม

Account termination

We can terminate the service and suspend your account. If we find that you are infringing copyright or intellectual property. We reserve the right to terminate an account at any time in our sole discretion. If your account is suspended or terminated You may lose all data associated with that account, including points or points or any other virtual currency. or virtual goods as well as the right to receive rewards in that account and you do not have any right to request a refund or any claim at all And we have the right not to take any action either in disclosing the information you request, or indemnifying, compensating or rectifying to you. We also reserve the right not to maintain your account. or allow access to information to any person

ผู้ใช้ที่มีอายุต่ำกว่าเกณฑ์

UFOKatcher เราไม่มีจุดประสงค์ที่จะให้บริการกับเด็กหรือเยาวชนที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่แนะนำให้บุคคลผู้ที่มีอายุต้ำกว่าเกณฑ์เข้าชมหรือใช้บริการของเราด้วย โดยการที่ท่านคลิกยอมรับหรือตกลเข้าใช้บริการท่านของเรา ท่านรับรองตัวท่านเองว่า ท่านเป็นบุคคลอยู่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปแล้ว ท่านตกลงที่จะรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการเผ้าระวังและดูแลบุตรหลานของท่าน พร้อมตรวจสอบและป้องกันไม่ให้เยาวชนของท่านที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เข้าใช้บริการของเราผ่านบัญชีผู้ใช้ของท่าน รวมถึงความรับผิดชอบในการดูแลต่อการชำระเงินโดยใช้ข้อมูลบัตรเครดิต หรือข้อมูลช่องทางการชำระเงินอื่นๆของตัวท่านเองด้วย

Underage users

UFOKatcher is not intended to provide services to children or youth under the age of 18 and does not recommend that anyone under the age of majority visit or use our services. By clicking accept or agree to use our services You certify yourself that You are a person aged 18 years or over. You agree to take full responsibility for the care and supervision of your child. and to monitor and prevent your youth under the age of 18 from accessing our services through your account This includes the responsibility of taking care of payments using credit card information. or other payment methods information of yourself as well

บริการของบุคคลที่สาม

บริการของเรานี้อาจมีลิงค์ไปยังหน้าต่างการเข้าสู่ระบบและการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นของผู้ให้บริการอื่น รวมถึง Facebook และ Mobile phone โดยบริการเหล่านี้ของผู้ให้บริการอื่น มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกให้ท่านเท่านั้น และเราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาและข้อมูลใดๆของผู้ให้บริการอื่น การเข้าใช้บริการของบุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการอื่น ท่านอาจต้องยอมรับข้อกำหนดเพิ่มเติมของพวกเขา และเราจะไม่รับผิดชอบในการตรวจสอบ และไม่รับประกันการให้บริการใดๆของบุคคลที่สาม การที่ท่านตกลงที่จะเข้าใช้บริการของพวกเขาเป็นความรับผิดชอบของท่านเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่ท่านเข้าใช้บริการของผู้ให้บริการอื่นหรือบุคคลที่สามอาจทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุตัวตนของท่านถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ เราแนะนำให้ท่านทำความเข้าใจอย่างละเอียดถี่ถ้วนสำหรับข้อกำหนดการให้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือเงื่อนไขในการให้บริการของผู้ให้บริการรายอื่นหรือบุคคลที่สามที่ท่านจะเข้าไปใช้บริการของพวกเขา เราอนุญาตให้ท่านสามารถเข้าสู่ระบบการให้บริการของเราได้โดยผ่านบริการของบุคคลที่สาม เช่น Facebook และ Mobile phone โดยในการใช้ช่องทางดังกล่าว ท่านได้อนุญาตให้ UFOKatcher และ บริษัทในเครือของเราสามารถเข้าถึงข้อมูลในบัญชีผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามเหล่านั้นของท่านด้วย (รวมถึงข้อมูลโปรไฟล์ เพื่อน และการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว) ในทางเดียวกัน บุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการอื่นเหล่านั้นอาจสามารถเข้าถึงข้อมูลในบัญชีผู้ใช้งานของท่านในระบบการให้บริการของเราด้วยเช่นเดียวกัน

Third party services

Our Services may contain links to login windows and connections to third-party websites or applications, including Facebook and mobile phones, provided by these third-party services. It is for your convenience only. And we are not responsible for any content and information of other service providers. Access to services of third parties or other service providers You may be required to accept their additional terms. and we are not responsible for checking and does not warrant any third party services. Your agreement to use their services is your own responsibility. especially Your access to the services of other service providers or third parties may cause your personally identifiable information to be made public. We advise you to thoroughly understand the terms of service. Privacy Policy or the terms of service of other service providers or third parties with whom you will use their services. We allow you to log in to our services through third party services such as Facebook and mobile phone. You also authorize UFOKatcher and our affiliates to access your account information on those third-party platforms. (including profile information, friends, and privacy settings) in the same way. Such third parties or service providers may also have access to information in your account in our service systems.

ทรัพย์สินทางปัญญา

นอกเหนือจากเนื้อหา ข้อความ หรือข้อมูลที่ท่านผู้ใช้งานเป็นผู้นำเข้าสู่ระบบ (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) เนื้อหา ข้อความ และข้อมูลต่างๆในระบบการให้บริการของเรา รวมถึงและไม่จำกัดเฉพาะ ข้อความ การออกแบบ กราฟิก โลโก้ การแสดงผลหน้าจอ ไอคอน ปุ่ม รูปภาพ ภาพถ่าย คลิปเสียง คลิปวิดีโอ ดาวน์โหลดดิจิตอล การรวบรวมข้อมูล ซอฟต์แวร์ และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึง สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า สิทธิในฐานข้อมูล ชื่อโดเมน แอปพลิเคชัน หรืออื่นใด สำหรับสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด สิทธิในความเป็นเจ้าของและสิทธิ์ความลับทางการค้าทั้งหมดนั้นเป็นของ UFOKatcher แต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ซึ่งอาจรวมถึงเครื่องหมายการค้าทั้งที่ได้จดทะเบียนและไม่ได้ลงทะเบียนด้วย

Intellectual property

In addition to the content, messages or information that the user leads into the system (as defined below) content, messages and information in our service system Including and not limited to text, designs, graphics, logos, screen displays, icons, buttons, images, photos, audio clips, video clips, digital downloads. Collection of all relevant information, software and any other intellectual property rights, including patents, copyrights, trademarks, and other intellectual property rights. service mark trade name Rights to databases, domain names, applications, or otherwise, for all of the above. All proprietary rights and trade secret rights belong solely to UFOKatcher. This may include both registered and unregistered trademarks.

ค่าใช้จ่าย

หากมีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของเรา ท่านตกลงที่จะชำระค่าใช้จ่ายเหล่านั้น และท่านตกลงและยินยอมให้เรามีสิทธิ์เรียกเก็บเงินจากบัญชีของท่านผ่านช่องทาง Apple App Store, Google Play Store หรือแพลตฟอร์มแอพพลิเคชั่นอื่นๆ สำหรับการเรียกเก็บค่าบริการใดๆทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการที่ท่านเข้าใช้บริการของเรา หากบริการส่วนใดของเราเป็นบริการฟรี บริการนั้นอาจมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการอัพเกรดเพิ่มเติม รวมถึงการซื้อสกุลเงินเสมือนและสินค้าเสมือนจริง (ทั้งที่กำหนดไว้ด้านล่าง) ท่านสามารถป้องกันการซื้อหรืออัพเกรดเพิ่มเติมโดยอัตโนมัติได้โดยปรับการตั้งค่าในอุปกรณ์ของท่าน อุปกรณ์มือถืออาจคงสถานะล็อคอินในระบบบริการของเราเป็นระยะเวลาหนึ่ง หลังจากที่ท่านดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น หรือเข้าใช้บริการและไม่ได้ล็อคเอ้าท์ออกจากระบบ หรือหลังจากที่ท่านทำการซื้อสินค้าเสมือนจริงหรือสกุลเงินเสมือนจริงทางอุปกรณ์มือถือของท่าน ซึ่งด้วยเหตุนี้อาจทำให้ตัวท่านผู้ใช้ (และอาจรวมถึงเด็กหรือเยาวชนที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์สามารถเข้าสู่ระบบและใช้บริการได้ ) เข้ากดซื้อสินค้า สกุลเงินเสมือน หรือเข้ารับการอัพเกรดบริการโดยมิได้เจตนา ซึ่งฟังก์ชั่นของซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์มือถือนี้ไม่ได้อยู่ในการควบคุมของเรา ท่านสามารถเปลี่ยนฟังก์ชั่นนี้ผ่านเมนู "โปรไฟล์" บนอุปกรณ์ของท่าน ราคาหรือค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้าใช้บริการของเราตามที่แจ้ง เป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น และท่านยังอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายจากการใช้บริการของเราบางส่วน แม้ว่าบริการนั้นจะเป็นบริการฟรีก็ตาม (ตัวอย่างเช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับการใช้อินเทอร์เน็ต การรับส่งข้อความ sms เป็นต้น) ท่านเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการชำระภาษีหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของท่าน เราอาจทำการระงับหรือยกเลิกบัญชีของท่านและ / หรือการชำระเงินและระงับหรือยกเลิกการจัดส่งรางวัลที่รอดำเนินการ หากมีการเรียกเก็บเงินคืนจากบริษัทบัตรเครดิตของท่าน หรือมีการแจ้งเตือนเหตุไม่ปกติจากผู้ให้บริการช่องทางการชำระเงิน หรือหากพบว่าการทำธุรกรรมเหล่านั้นเกิดจากการกระทำความผิดทางกฎหมาย จำนวนเงินที่จ่ายสำหรับการใช้บริการ หรือเพื่อซื้อสกุลเงินเสมือนจริงหรือสินค้าเสมือนนั้น ท่านไม่สามารถขอคืนเป็นเงินจริงได้ ยกเว้นตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนดหรือระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อกำหนดในการให้บริการนี้ หากเราพิจารณาว่าคะแนน หรือพอยท์ UFOKatcher หรือสกุลเงินเสมือนจริง หรือสินค้าเสมือนอื่นไม่ได้รับการบันทึกเครดิตอย่างถูกต้องไปยังบัญชีของท่าน หรือสูญหายเนื่องจากข้อผิดพลาดในระบบ เราจะเครดิตคะแนน หรือพอยท์ UFOKatcher หรือสกุลเงินเสมือนจริงหรือสินค้าเสมือนจริงอื่น ๆในระบบให้ท่าน แต่จะไม่มีการคืนเป็นเงินจริงให้ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น การโพสต์เนื้อหาและข้อความของผู้ใช้งาน “เนื้อหาผู้ใช้” หมายถึง เนื้อหา ข้อความ หรือข้อมูล ที่ผู้ใช้สร้างและโพสต์ลงในระบบบริการของเรา ท่านผู้ใช้รับรองและรับประกันว่า ท่านเป็นเจ้าของเนื้อหาเหล่านั้นที่ท่านโพสต์บนบริการของเรา หรือท่านมีสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายในการโพสต์เนื้อหาดังกล่าว ท่านเองต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาผู้ใช้ของท่าน แต่เพียงผู้เดียว ท่านยอมรับว่า UFOKatcher เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของผู้ใช้ใดๆ รวมถึงการการรับผิดใดๆต่อท่านอันเกี่ยวกับการกระทำของผู้ใช้งานรายอื่นด้วย UFOKatcher ไม่มีผลประโยชน์ใดๆ ในเนื้อหาผู้ใช้ของท่าน ท่านสามารถลบเนื้อหาผู้ใช้ของท่านออกจากระบบบริการของเรา หรือยกเลิกบัญชีของท่านได้ แต่โปรดเข้าใจและรับทราบว่า เราอาจเก็บรักษาข้อมูลเนื้อหาผู้ใช้ของท่านไว้ในเซิร์ฟเวอร์และสำเนาสำรองเนื้อหาผู้ใช้ที่ท่านโพสต์ไว้ เรามีสิทธิ์แก้ไข บล็อก หรือลบเนื้อหาผู้ใช้ที่เราพิจารณาแล้วว่าเป็นการละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการนี้ และอาจแก้ไข บล็อก หรือลบเนื้อหาผู้ใช้ได้ทุกเวลาไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม วิดีโอคลิปที่บันทึกการทำงานของเครื่องมือจับตุ๊กตา หรือ “กงเล็บ” ไม่ว่าจะเป็นตุ๊คีบ 2 ขา หรือ สามขา เป็นทรัพย์สินของ UFOKatcher การที่ท่านควบคุมระยะไกลเพื่อการบังคับเครื่องมือจับ หรือ “กงเล็บ” ไม่ถือเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของในวิดีโอดังกล่าว

Expenses

If there are costs associated with the use of our services You agree to pay those costs. and you agree and agree that we have the right to charge your account through the Apple App Store, Google Play Store or other application platforms. for any and all charges incurred as a result of your use of our services; If any part of our service is free The service may incur additional charges for additional upgrades. Including the purchase of virtual currency and virtual goods. You can prevent automatic additional purchases or upgrades by adjusting the settings on your device. Mobile devices may remain logged in to our service for a period of time. After you download the application or access the service and not log out from the system or after you have made any virtual purchases or virtual currency on your mobile device. which for this reason may cause the user (and may include children or youth under the age of can log in and use the service) to press to buy products virtual currency or received an unintentional service upgrade The functionality of the software on this mobile device is not in our control. You can change this function through the "Profile" menu on your device. Prices or charges for accessing our services as stated. The prices are exclusive of taxes and foreign exchange rates. unless otherwise stated You may also be charged for using some of our services. Even if the service is free. (for example Internet usage costs SMS messages, etc.). You are solely responsible for the payment of taxes or other charges. related to your use of the service We may suspend or terminate your account and/or payments and suspend or cancel the delivery of pending rewards. If a charge is made by your credit card company or there is an abnormal notification from the payment channel service provider or if those transactions are found to be caused by legal offenses Amount paid for using the service or to buy virtual currency or virtual goods You cannot request a refund of real money. Except to the extent required by law or expressly provided for in these Terms of Service. If we consider that points or UFOKatcher points or virtual currency or other virtual goods are not properly credited to your account. or lost due to errors in the system We will credit points or UFOKatcher points or virtual currency or other virtual goods. in the system for you but no real money will be refunded in any case Posting User Content and Messages “User Content” means any content, message or information created by users and posted to our service system. The user represents and warrants that You own those content that you post on our Services. or you have a legitimate right to post such content. You are responsible for your User Content. sole You agree that UFOKatcher is not responsible for any User Content. This includes any liability to you in connection with the actions of other users. UFOKatcher has no benefit. in your User Content You can remove your User Content from our service system. or cancel your account But please understand and acknowledge that We may keep your User Content on our servers and backup copies of the User Content you post. We have the right to correct, block or remove User Content that we determine to be in violation of these Terms of Service and may edit, block or delete User Content at any time for any reason. Video clips recording the operation of the doll catcher or "claw", whether a 2-legged or three-legged puppet, are the property of UFOKatcher. Show ownership of the video.

ลิขสิทธิ์

เราไม่มีภาระหน้าที่หรือความรับผิดชอบใดๆในการยอมรับ ปฏิเสธ แสดง ตรวจสอบ ดูแล แก้ไข หรือลบ เนื้อหาผู้ใช้ใดๆบนหน้าบริการของเรา แต่เราขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจของเราเป็นครั้งคราวในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และอย่างไรก็ตาม เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า หรือสิทธิ์ความเป็นเจ้าของอื่นๆ ในเนื้อหาผู้ใช้ใดๆที่มีการนำเข้าสู่ระบบบนหน้าบริการเราทั้งสิ้น แต่หากท่านเห็นว่าเนื้อหาผู้ใช้ใด เป็นการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือลิขสิทธิ์ของท่าน ท่านสามารถติดต่อเราตามที่อยู่อีเมลด้านล่างพร้อมแจ้งรายละเอียดของข้อมูล ตามหัวข้อต่อไปนี้: คำอธิบายของงานที่มีลิขสิทธิ์ที่ท่านอ้างว่าถูกละเมิด คำอธิบายว่าเนื้อหาใดที่ท่านอ้างว่ามีการละเมิดอยู่ ที่อยู่ของท่าน (รวมถึงประเทศ) หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่อีเมล ข้อความที่แสดงว่าท่านมีสิทธิ์โดยชอบด้วยกฎหมายที่จะโต้แย้งว่า ข้อมูลผู้ใช้นั้นไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องจากเจ้าของลิขสิทธิ์หรือตัวแทนตามกฎหมาย หลักฐานที่แสดงว่าท่านเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ หรือได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ หรือลายมือชื่อจริงของบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์ ท่านควรส่งการแจ้งเตือนไปที่ info.ufokatcher@gmail.com เมื่อเราได้รับคำขอพร้อมกับเอกสารข้างต้นแล้ว เราจะพยายามตรวจสอบความถูกต้อง และจะดำเนินการลบเนื้อหาผู้ใช้ที่ละเมิดนั้นออกจากระบบการให้บริการของเรา ทั้งนี้ เนื้อหาผู้ใช้ที่ถูกลบไปดังกล่าวนั้น อาจถูกกู้คืนไปยังหน้าระบบบริการของเราในกรณีที่ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่เป็นไปตามที่กล่าวอ้าง

Copyright

We have no obligation or responsibility to accept, decline, display, review, moderate, edit or delete any User Content on our Service pages. but we reserve the right, in our sole discretion, from time to time to do the above without prior notice to you. and however We are not responsible for any damages. caused by copyright infringement trademark or other ownership rights in any User Content that is logged into our Service page. but if you see that any user content It infringes your intellectual property rights or copyright. You can contact us at the email address below with detailed information. according to the following topics: Description of the copyrighted work that you claim has been infringed. A description of what content you claim is infringing. your address (including country), phone number and email address A statement showing that you have a legitimate right to object to User data is not properly authorized by the copyright owner or its legal representative. Proof that you own the copyright or is legally authorized to act on behalf of the copyright owner. electronic signature or the real signature of the person authorized to act on behalf of the copyright owner. You should send notifications to info.ufokatcher@gmail.com Once we have received the request with the above documents. We will try to verify the correctness. and will remove the infringing user content from our service system. It may be restored to our service page in the event that it is found not to be as claimed.

การได้รับรางวัล

เรา UFOKatcher ขอสงวนสิทธิ์ต่อการรับประกันใดๆในของรางวัลที่ท่านอาจได้รับจากการชนะเกม และเราไม่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อความชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายในของรางวัล เว้นแต่เฉพาะหน้าที่จัดส่งของรางวัลให้ตามที่อยู่ของท่านที่ให้ไว้ โปรดทำความเข้าใจและรับทราบว่า เราไม่ใช่เป็นผู้ขายของรางวัลและจะไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับรางวัล รวมถึงความรับผิดต่อผลิตภัณฑ์ใดๆ ในกรณีที่มีความชำรุดข้อบกพร่องหรือเสื่อม ในของรางวัล ในการเรียกร้องหรือขอเปลี่ยนของรางวัล ท่านจะต้องติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิตของรางวัลเอง สำหรับค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายในการจัดส่งของรางวัล เราจะจัดส่งของรางวัลไปยังที่อยู่ที่ท่านระบุภายในพื้นที่ที่เราระบุไว้ในการให้บริการของเราเท่านั้น และเมื่อของรางวัลถูกส่งต่อไปยังผู้ให้บริการขนส่งแล้ว เราจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย เสียหาย หรือสูญหายใดๆทั้งสิ้น การขอความช่วยเหลือ หรือการติดตามสถานะการจัดส่ง หรือการเรียกร้องใดๆ ท่านจะต้องเป็นผู้ดำเนินการเรียกร้องและติดตามเอาจากผู้ให้บริการขนส่งเอง และในการจัดส่งจะไม่มีการเอาประกันภัยการจัดส่งใดๆด้วย หากกรณีที่มีการจัดส่งไปยังนอกประเทศไทย ท่านจะต้องรับผิดชอบในการดำเนินพิธีการศุลกากรในประเทศของท่านเอง รวมถึงท่านจะต้องรับผิดชอบภาษีนำเข้า อากรขาเข้า ภาษีการขาย ภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือค่าใช้จ่ายอื่นใดในการที่จะรับของรางวัลนั้นด้วยตัวท่านเอง หากของรางวัลที่เราจัดส่งออกไปถูกส่งกลับมาเพราะไม่มีผู้รับสินค้า หรือเพราะข้อมูลที่อยู่ที่ท่านลงทะเบียนไว้กับเราไม่ถูกต้อง เราอาจติดต่อท่านอีกครั้งเพื่อพยายามจัดส่งให้ใหม่ หากเราไม่สามารถติดต่อกับท่านได้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการส่งของรางวัลทันที กรณีที่ผู้ใช้งานที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดการให้บริการนี้หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการส่งของรางวัลใดให้ และหากกรณีที่ท่านไม่ได้ระบุข้อมูลที่อยู่สำหรับจัดส่งของรางวัลไว้ และไม่ได้แจ้งที่อยู่จัดส่งให้เราภายในระยะเวลาที่เรากำหนด (แจ้งในหน้าบริการของเรา) ท่านตกลงที่จะสละสิทธิ์ ในการรับของรางวัลนั้น

Reward

We, UFOKatcher, reserve the right to make any guarantees in respect of any prizes you may receive from winning the game. and we are not responsible for any defects or damage in the rewards. except for the duty of delivering the prize to the address you provided. Please understand and acknowledge that We are not the seller of the prizes and do not take any responsibility. about the award including any product liability In the event of a defect, defect or deterioration in the prize, in making a claim or requesting a replacement of the prize You will need to contact directly with the manufacturer of the prize. for fees or costs for the delivery of prizes We will only deliver rewards to the address you specify within the areas we specify in our service. and once the reward has been forwarded to the carrier We are not responsible for any loss, damage or loss of any kind. asking for help or tracking delivery status or any claim You will be responsible for claiming and following up from the carrier. And in the delivery there is no shipping insurance of any kind. If in the case of shipments outside of Thailand You will be responsible for customs clearance in your own country. You will also be responsible for import duties, import duties, sales taxes, VAT. or any other expenses in order to receive the prize by yourself If the reward we send out is sent back because there is no recipient or because the address information you have registered with us is incorrect We may contact you again to attempt a new delivery. If we are unable to contact you We reserve the right to suspend the delivery of the prize immediately. In the event that users who do not comply with these Terms of Service or our Privacy Policy We reserve the right to suspend the delivery of any prizes. and if you do not specify the delivery address information for the prize and did not inform us of the delivery address within the time period specified by us. (Notice on our service page) You agree to waive. in receiving the award

สกุลเงินเสมือนหรือ คะแนน UFOKatcher เพชร และสินค้าเสมือน

การให้บริการของเรารวมถึง "สกุลเงินเสมือนจริง" ซึ่งประกอบด้วย " คะแนน UFOKatcher " เหรียญคะแนน หรือแต้ม (เพชร) หรือรายการใดๆที่มีลักษณะคล้ายกัน ซึ่งท่านอาจได้รับจากการใช้บริการ หรือซื้อด้วยการชำระเงินจริง และหมายรวมถึง “สินค้าเสมือนจริง” เช่น ไอเทมในเกม แต้ม คะแนน หรือตัวช่วยใดๆที่เกี่ยวกับการให้บริการของเรา ซึ่งท่านอาจได้รับจากการใช้บริการ หรือซื้อด้วยการชำระเงินจริง โปรดทำความเข้าใจและยอมรับด้วยว่า เรามีสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวในการจัดการ ควบคุม แก้ไข หรือจำกัด สกุลเงินเสมือนจริงและ / หรือสินค้าเสมือนจริง รวมถึงการกำหนดราคาในการซื้อ โดยเราขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อท่านหรือบุคคลใดๆ สำหรับการกระทำดังกล่าว ท่านไม่มีสิทธิ์กรรมสิทธิ์หรือผลประโยชน์ในหรือต่อสินค้าเสมือนใด ๆ หรือสกุลเงินเสมือน เว้นแต่จะเป็นสกุลเงินเสมือนจริงและ / หรือสินค้าเสมือนจริง ที่ท่านได้รับมาแล้วหรือที่ได้ซื้อมา โปรดเข้าใจและรับทราบด้วยว่า คะแนน UFOKatcher หรือสกุลเงินเสมือนอาจมีกำหนดระยะเวลาในการใช้ช่วงระยะเวลาหนึ่งตามที่เราอาจกำหนดไว้ในบริการ และการโอนสกุลเงินเสมือนจริงและ/หรือสินค้าเสมือนจริงในระบบเรานั้นเป็นสิ่งต้องห้าม เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับอนุญาตอย่างชัดแจ้งในหน้าบริการของเรา แต่ท่านไม่สามารถขาย แลก หรือโอนสกุลเงินเสมือนจริงและ/หรือสินค้าเสมือนจริงไปยังผู้ใช้บริการคนอื่น ท่านยอมรับว่า หากเกิดกรณีที่ท่านฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อกำหนดในการให้บริการนี้ของเรา บัญชีของท่านหรือการให้บริการของเราอาจถูกยกเลิกด้วยเหตุผลใดก็ตาม ซึ่งอาจรวมถึงการหยุดให้บริการในส่วนที่เกี่ยวข้องสกุลเงินเสมือนจริงและสินค้าเสมือนจริงทั้งหมดด้วย โดยเราของสงวนสิทธิ์ในการระงับและริบสกุลเงินเสมือนจริงและสินค้าเสมือนจริงทั้งหมดของท่าน โดยไม่จำต้องแจ้งล่วงหน้าให้ท่านทราบถึงเงื่อนไขหรือสาเหตุใดๆ รวมถึงเราจะไม่รับผิดชอบใดๆต่อท่านสำหรับการริบหรือระงับดังกล่าวด้วย การใช้คำว่า “ซื้อ” ในข้อกำหนดในการให้บริการนี้ หมายถึงการชำระราคาเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในการใช้เงินเสมือนจริงหรือสินค้าเสมือนจริงในระบบบริการของเราเท่านั้น ไม่ได้หมายถึงว่า ท่านจะได้รับสิทธิ์ความเป็นเจ้าของหรือกรรมสิทธิ์ในสกุลเงินเสมือนจริง หรือสินค้าเสมือนจริงใดๆในระบบของเรา แต่อย่างใด

Virtual Currency or UFOKatcher Score, Diamonds and Virtual Goods

Our services include "Virtual Currency" consisting of "UFOKatcher Points", Point Coins or Points (Diamonds) or any similar item. which you may receive from using the service or buy with real payment and includes “Virtual Goods” such as in-game items, points, points or any other contributions in connection with our provision of services. which you may receive from using the service or buy with real payment Please understand and agree that We have the exclusive right to manage, control, modify or limit Virtual Currency and/or Virtual Goods. including setting the purchase price We reserve the right to be liable to you or any person. for such action You have no right, title or interest in or to any Virtual Goods or Virtual Currency. unless it is virtual currency and/or virtual goods. that you have already received or that have been purchased Please understand and acknowledge that UFOKatcher Points or Virtual Currency may be valid for a period of time as we may set out on the Service. And the transfer of virtual currency and/or virtual goods in our system is prohibited. unless expressly permitted on our Service page. But you may not sell, redeem or transfer Virtual Currency and/or Virtual Goods to another user. You agree that If in the event that you violate or breach our Terms of Service Your account or our provision of services may be terminated for any reason. This may include the cessation of all Virtual Currency and Virtual Goods related services. We reserve the right to suspend and forfeit all your Virtual Currency and Virtual Goods. without prior notice to you of any conditions or causes We will also not be liable to you for such forfeiture or suspension. The use of the word “buy” in these Terms of Service Means the payment of a price for obtaining the right to use Virtual Money or Virtual Goods in our Service system only. doesn't mean that You will acquire ownership or ownership of the virtual currency. or any virtual goods in our system in any way

การเปลี่ยนแปลงการระงับหรือการยกเลิกบริการ

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่ม เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือหยุดให้บริการบางส่วน หรือหลายๆส่วนของบริการทั้งหมดของเรา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านเข้าใจและยอมรับว่า เราอาจแก้ไขบริการของเราซึ่งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดต่างๆและการแก้ไขส่วนต่างๆของบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ท่านยอมรับว่าเราอาจระงับการให้บริการของเราชั่วคราวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในช่วงเวลาดังกล่าวท่านอาจไม่สามารถเข้าใช้งานในบริการของเราได้ ซึ่งหมายรวมถึง ณ เวลาที่เราทำการปรับปรุงระบบของเราตามปกติ หรือในกรณีฉุกเฉินด้วย การให้บริการของเราจะดำเนินไปจนกว่าท่านผู้ใช้งานจะยกเลิกโดยลบบัญชีผู้ใช้งาน หรือการระงับการให้บริการโดยเรา เมื่อบริการของเราถูกยกเลิกแล้วสิทธิ์ต่างๆที่มีอยู่ในระบบของท่านภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการนี้จะสิ้นสุดลงโดยอัตโนมัติทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเรา และหากท่านละเมิดข้อกำหนดใดๆที่ระบุไว้ในข้อกำหนดในการให้บริการนี้ เรามีสิทธิ์ที่จะระงับหรือยกเลิกการให้บริการใดๆแก่ท่านได้ทันที รวมถึงอาจลบบัญชีผู้ใช้งานของท่านด้วย กรณีที่ท่านถูกระงับการให้บริการและลบบัญชีผู้ใช้ออกจากระบบ ข้อมูลรวมถึงสกุลเงินเสมือนจริงและ/หรือสินค้าเสมือนจริงที่อยู่ในบัญชีผู้ใช้งานของท่านทั้งหมด ท่านจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการคืนเป็นเงินจริงและเราขอปฏิเสธความรับผิดใดๆ อันเป็นผลมาจากการบอกเลิกการให้บริการกับท่านทุกกรณี นอกจากนั้น เราขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลบัญชีผู้ใช้และปฏิเสธการขอเข้าสู่ระบบของท่านในทางอื่นๆด้วย

Changes to suspension or termination of the service

We reserve the right to add, change, suspend or discontinue some services. or parts of all our services without prior notice You understand and agree that We may modify our services, including changes to the terms and modifications of the services, without prior notice to you. You agree that we may temporarily suspend our services without prior notice. And during that time you may not be able to access our services. This includes at the time we make regular improvements to our systems. or in an emergency Our service will continue until the user cancels by deleting the user account. or suspension of services provided by us Upon termination of our service, any rights on your system under these Terms of Service will automatically terminate immediately. without prior notice to us and if you breach any of the terms set forth in these Terms of Service We have the right to suspend or terminate any service to you immediately. It may also delete your user account. In the event that you are suspended from the service and delete the user account from the system The information includes all virtual currency and/or virtual goods contained in your account. You will not be eligible for a refund of real money and we disclaim any liability. As a result of any termination of service to you in any event, we also reserve the right to delete your account information and to refuse your login request in any other way.

การไม่รับประกัน

ท่านรับทราบและยอมรับว่า การเข้าใช้บริการของเราเป็นความสมัครใจของตัวท่านเอง และท่านยินยอมที่จะรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเข้าใช้บริการของเรา รวมถึงการยอมรับในความผิดพลาดในการให้บริการที่อาจจะเกิดขึ้นในระบบของเราทั้งหมดโดยไม่มีการรับประกันใดๆ โดยท่านได้เข้าใจและยอมรับว่า เรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรับประกันการให้บริการใดๆทั้งหมดรวมถึงการรับประกันความพึงพอใจการในเข้าใช้บริการของท่านและของรางวัลที่ท่านได้รับด้วย ทั้งนี้ เรา UFOKatcher ให้บริการบนพื้นฐานตามกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะความสนุกเพลิดเพลิน และการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลที่สาม เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าในการใช้งานในระบบของเรา ท่านจะไม่ถูกขัดจังหวะหรือปราศจากข้อผิดพลาดใดๆเลย โปรดทำความเข้าใจอย่างละเอียดและรับทราบว่า เราไม่รับประกันหรือรับผิดชอบต่อ ( 1 ) เนื้อหาผู้ใช้หรือ ( 2 ) ผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่โฆษณาหรือนำเสนอโดยบุคคลที่สามผ่านระบบบริการของเรา ( 3 ) ของรางวัลท่านที่ได้รับ

Not include in warranty terms

You acknowledge and agree that Your access to our services is voluntary. And you agree to bear the risks that may arise from your use of our services. This includes acknowledging all failures in the service that may occur in our systems without warranty of any kind. You have understood and accepted that We have the right to disclaim all warranties of service, including guarantees of satisfaction with your access to the service and the rewards you receive. UFOKatcher provides services on a legal basis. for the purpose of having fun and non-infringement of the rights of third parties We cannot guarantee that in use in our system. You will not be interrupted or error free. Please understand carefully and note that We make no warranties or liability for ( 1 ) User Content or ( 2 ) any products or services. that are advertised or offered by third parties through our service system; (3) the rewards you receive;

ข้อจำกัดความรับผิดของเรา

ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด โปรดทำความเข้าใจและยอมรับว่า ไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตาม เรา UFOKatcher ซึ่งหมายรวมถึงผู้ร่วมงาน เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ ลูกจ้าง หรือตัวแทนของเรา ขอปฏิเสธในความรับผิดใดๆต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมกับส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการของเรา ดังนี้ (1) การให้บริการ; (2) เนื้อหาใดๆมีอยู่ในระบบ; (3) ประสิทธิภาพในการใช้งานในระบบของเรา (4) รางวัล (5) การกระทำใดๆของเราในฐานะผู้ดูแลระบบ อันเป็นการตรวจสอบหรือสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของท่านหรือบุคคลอื่น (6) การกระทำใดๆอันเป็นการเกี่ยวข้องกับงานอันมีลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของเรา (7) การฝ่าฝืนหรือละเมิดระบบการรักษาความปลอดภัยใดๆของเรา ท่านเข้าใจและรับทราบอย่างดีแล้วว่า เราจะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาผู้ใช้ หรือการกระทำผิดกฎหมายอันเป็นการกระทำของบุคคลที่สาม ตลอดจนความเสียหายจากการกระทำความผิดนั้นที่เกิดขึ้นกับท่าน ท่านยอมรับว่า แม้ว่าท่านจะได้รับความเสียหาย สูญเสีย หรือถูกละเมิดสิทธิใดๆที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการของเรา ไม่ว่าจะกรณีใดๆก็ตาม และแม้ว่าความเสียหายนั้นจะสามารถเยียวยาได้หรือไม่ก็ตาม ท่านก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะที่จะสั่งให้เรายุติการให้บริการ หรือยับยั้งการพัฒนาระบบการให้บริการ, การโฆษณา, หรือการดูแลระบบการให้บริการของเรา ท่านยินยอมสละสิทธิ์ด้วยความสมัครใจต่อการเรียกร้องใดๆเอากับเราอันเนื่องมาจากความเสียหายที่เกิดขึ้น

OUR LIMITATION OF LIABILITY

within the scope required by law Please understand and accept that In no event shall we UFOKatcher include our associates, officers, directors, employees or representatives. We disclaim any liability for any loss or damage. Whether directly or indirectly related to any part of our Service: (1) the provision of services; (2) any content contained in the system; (3) Performance in our system (4) Reward (5) Any actions taken by us as administrators. which is to check or search for information about the use of the service by you or others; (6) any action in connection with our copyrighted work or intellectual property; (7) violation or violation of the security system. any of us You understand and acknowledge that We are not responsible for User Content. or unlawful acts of third parties as well as damage from the commission of an offense that occurred to you You agree that Even if you suffer any damage, loss or infringement of any rights arising from using our service. in any case and even if the damage can be healed or not You have no right to order us to terminate the service. or inhibit the development of our service system, advertising, or administration of the Service. You voluntarily waive any claims against us arising out of damages.

การชดใช้ความเสียหาย

โปรดทำความข้าใจและรับทราบว่า หากการกระทำอันใดของท่าน ไม่ว่าจะด้วยการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ หรือการโพสต์ข้อมูลผู้ใช้งานบนหน้าบริการของเรา เป็นเป็นการละเมิดต่อสิทธิ์ของเราหรือบุคคลที่สาม หรือเป็นการทำให้เราหรือบุคคลที่สามได้รับความเสียหาย ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ค่าใช้จ่าย และรวมถึงค่าดำเนินการทางกฎหมายที่เกิดขึ้นทั้งหมดแต่เพียงฝ่ายเดียว ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ ( 1 ) การใช้บริการของท่าน ( 2 ) การฝ่าฝืนข้อกำหนดการให้บริการนี้หรือนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือข้อกำหนดอื่นๆของเราและ ( 3 ) เนื้อหาผู้ใช้ของท่านทำให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลที่สาม ข้อกำหนดนี้จะมีผลบังคับใช้ต่อไป แม้ว่าจะมีการยกเลิกการใช้งานบริการของเรา หรือลบบัญชีผู้ใช้งานไปแล้วก็ตาม

Reparation

Please understand and acknowledge that If any of your actions Either by entering the information into the system or posting user information on our service pages It is a violation of the rights of us or a third party. or damages us or a third party You will be solely responsible for all damages, costs and including all legal costs incurred. whether the damage is caused by or in connection with ( 1 ) your use of the service, ( 2 ) any breach of these Terms of Service or our Privacy Policy or other terms and ( 3 ) your User Content causes damage to third parties This provision will continue to apply. Even if our service is discontinued or delete the user account

การรับฟังข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะหรือคำแนะนำใดๆที่ท่านอาจส่งให้กับเรานั้น อาจจะไม่ได้รับการตอบสนองหรือปฏิบัติตามทุกกรณีไป เรามีอิสระที่จะเลือกนำข้อมูลความคิดเห็น หรือคำแนะนำของท่านมาพิจารณาโดยดุลยพินิจของเราแต่เพียงฝ่ายเดียว เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ และไม่จำกัดเพียงเพื่อการพัฒนาและทำการตลาดให้กับบริการของเราเท่านั้น ทั้งนี้ โดยไม่มีข้อผูกมัด หรือความรับผิด หรือค่าตอบแทนใดๆให้กับท่านทั้งสิ้น

Listening to suggestions

Any suggestions or recommendations that you may send to us are may not receive a response or comply in all cases We are free to choose which information we provide. or your advice is considered in our sole discretion. for any purpose and is not limited to the development and marketing of our Services only, without obligation. or liability or any compensation to you at all

ช่องทางการสื่อสาร

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือส่งข้อเสนอแนะใดๆเกี่ยวกับการให้บริการของเรา ท่านสามารถติดต่อกับเราได้ที่ E-mail : info.ufokatcher@gmail.com Line : @ufokatcher facebook:https://www.facebook.com/UFOKatcher

Contact us

If you would like more information or send any suggestions regarding our services. You can contact us at E-mail : info.ufokatcher@gmail.com Line : @ufokatcher facebook:https://www.facebook.com/UFOKatcher

ข้อพิพาท

ภายใต้ข้อกำหนดในการให้บริการนี้ "ข้อพิพาท" หมายถึง ข้อพิพาท การเรียกร้อง ความต้องการ การดำเนินการ หรือการโต้แย้งใดๆระหว่างท่านกับเรา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับระบบการให้บริการ ของรางวัล หรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการให้บริการนี้ ทั้งที่เป็นการกระทำไปโดยเจตนาหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม แต่ไม่รวมถึงการให้บริการของผู้ให้บริการรายอื่นหรือบุคคลที่สามที่ท่านอาจเข้าไปใช้บริการ เช่น Apple App Store, Google Play Store , Facebook หรือผู้ให้บริการ Payment Gateway เป็นต้น ท่านตกลงและยอมรับว่า กรณีที่เกิดข้อพิพาทขึ้น ท่านมีสิทธิ์ที่จะดำเนินการแจ้งหรือเรียกร้องได้ภายในหนึ่ง (1) ปีนับแต่วันที่เหตุข้อพิพาทนั้นเกิดขึ้น ความเป็นโมฆะ หากข้อกำหนดการให้บริการนี้มีส่วนหนึ่งส่วนใดที่อาจจะไม่สามารถบังคับใช้ได้ หรือขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ให้ถือว่าเป็นโมฆะเฉพาะส่วนนั้นที่ไม่สามารถบังคับได้หรือที่ขัดต่อกฎหมาย และให้ข้อกำหนดส่วนอื่นมีผลบังคับใช้ระหว่างกันต่อไป

Dispute

Under these Terms of Service, "Dispute" means any dispute, claim, demand, action or dispute between you and us. whether in relation to the system of service, rewards or compliance with these Terms of Service. Even if it was done intentionally or negligently. This does not include the provision of services of other service providers or third parties that you may use, such as Apple App Store, Google Play Store, Facebook or Payment Gateway service providers, etc. You agree and agree that In the event that a dispute arises You have the right to file a notice or claim within one (1) year from the date the dispute arises. void If any part of these Terms of Service may not be enforceable. or contrary to the provisions of the law shall be deemed void only that part which is unenforceable or against the law and allow other provisions to continue to be effective between them

การสละสิทธิ์

โปรดทำความเข้าใจและรับทราบว่า ความล่าช้า หรือการไม่ดำเนินการบังคับข้อกำหนดในการให้บริการนี้ของเรา ไม่ว่าจะคราวหนึ่งคราวใดหรือหลายครั้งคราว ไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ใดๆที่เราจะดำเนินการบังคับตามข้อกำหนดในการให้บริการนี้

Waiver

Please understand and acknowledge that any delay or failure to enforce these Terms of Service by us. at any one time or several times This does not constitute a waiver of any right that we will take to enforce these Terms of Service.

ข้อตกลง

ข้อกำหนดการให้บริการนี้ และนโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึงประกาศข้อมูลอื่นๆ ที่เราโพสต์บนหน้าบริการของเรา ถือเป็นข้อตกลงที่สมบูรณ์ระหว่างท่านกับเรา และให้ยึดถือข้อกำหนดการให้บริการนี้เป็นหลัก

Agreement

These Terms of Service and privacy policy including other information announcements that we post on our service pages This constitutes the complete agreement between you and us. and to adhere to these Terms of Service

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บัญชีผู้ใช้ ฉันสามารถเข้าใช้งานด้วยช่องทางใดได้บ้าง ท่านสามารถลงทะเบียนและใช้งานได้จาก 2 ช่องทาง คือ Facebook และ Mobile phone ในอุปกรณ์ของท่าน หากแต่บัญชีที่ลงทะเบียนในช่องทางที่ต่างกันจะถือเป็นบัญชีที่แยกจากกันแม้ว่าจะใช้อีเมลเดียวกันก็ตาม ฉันสามารถมีบัญชีส่วนตัวได้กี่บัญชี เราขอแนะนำให้ผู้ใช้งานมีบัญชีส่วนตัว 1 บัญชี/ 1 ท่าน หากแต่ท่านสามารถแบ่งปัน หรือใช้งานบัญชีของท่านร่วมกับผู้อื่น เช่น สมาชิกในครอบครัวได้แต่โปรดอย่าลืมว่าการชำระเงินนั้น ไม่สามารถแบ่งแยกบุคคลได้ ทั้งนี้ หากเราตรวจพบการใช้งานหลายบัญชี(Multiple Accounts) ที่ไม่ประสงค์ดีหรือที่เราเห็นว่าไม่สมควร เราอาจขอสงวนสิทธิ์ในการยึดคืนของรางวัล , แต้มเสมือนที่มี หรือกระทั่งการระงับการใช้งานของท่านตามความเหมาะสม ฉันจะเข้าใช้งาน UFOKatcher ในอุปกรณ์ใหม่ได้อย่างไร หลังจากที่ท่านได้ลงทะเบียน UFOKatcher ไม่ว่าจะด้วยช่องทาง Facebook หรือ Mobile phone แล้วก็ตาม ท่านสามารถเข้าใช้งาน Account เดิมของท่านได้ด้วยการ Log-in ช่องทางเดิมกับที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ได้เสมอ เพชร คืออะไร เพชร คือ แต้มที่ได้มาจากการแลกเปลี่ยนตุ๊กตาคืนเข้ามาในระบบ โดยตุ๊กตาแต่ละตัวจะมี เพชร ของตัวเองบอกไว้อยู่ ท่านสามารถเก็บสะสม เพชร เพื่อเข้าไปแลกของรางวัลต่างๆได้มากมายในหน้าของรางวัลการแลก เพชร เครื่องเล่นหลากหลาย เพราะในแอปของเรานั้นจะมีเครื่องเล่นที่หลากหลายรูปแบบมากมาย อาทิ เช่นตู้คีบสองขา ตู้คีบแบบสามขา(ตู้ลากหรือตู้คุ้ย) ของรางวัลที่ได้จะอยู่ได้นานเท่าไหร่ ของรางวัลที่ท่านได้รับจะมีอายุ 7 วัน หากหมดระยะเวลาดังกล่าวแล้วจะถูกเปลี่ยนเป็น เพชร อัตโนมัติ สินค้าที่จัดส่งเสียหาย ฉันจะทำอย่างไร หากท่านพบความเสียหายหรือชำรุดในตัวของรางวัลที่ท่านได้รับ เราขอยืนยันว่าเราตรวจสอบของรางวัลทุกชนิด ก่อนการจัดส่งแล้วว่ามีความสมบูรณ์ ดังนั้น การชำรุดดังกล่าวจึงอาจเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง ซึ่งในส่วนนี้อยู่นอกขอบเขตอำนาจของเราที่จะดำเนินการใดๆ ให้ท่านได้ การจัดส่ง มีค่าใช้จ่ายในการจัดส่งหรือไม่ เราจะคิดค่าจัดส่งอยู่ที่ 85 เพชร(มูลค่า 85 บาท) ซึ่งจะสามารถจัดส่งฟรีได้เมื่อครบ 3 ตัวขึ้นไป ระยะเวลาในการจัดส่งนานเท่าไหร่ โดยทั่วไปแล้วท่านจะได้รับของรางวัลภายใน 2 - 5 วันทำการ หากมีข้อสงสัยคุณสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้จากทาง line:@ufokatcher และ email มาที่ info.ufokatcher@gmail.com หรือ https://www.facebook.com/UFOKatcher UFOKatcher มุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลของผู้ใช้ของเราและปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลและความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้ทั้งหมด นอกเหนือจากการรวบรวมและประมวลผลข้อมูลที่คุณแบ่งปันกับเราด้วยเหตุผลบางประการ (เช่น การประมวลผลธุรกรรม การจัดการบัญชี UFOKatcher ของคุณ) UFOKatcher อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่บุคคลที่สาม (เช่น ผู้ให้บริการด้านลอจิสติกส์ หรือผู้ให้บริการชำระเงิน) เพื่อ ดำเนินการชำระเงินของคุณหรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจและทางกฎหมายที่ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อคุณใช้ UFOKatcher จะถือว่าข้อมูลที่มีให้คุณ (เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลลับ และกรรมสิทธิ์) จะไม่ถูกใช้นอกแพลตฟอร์มของเราเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่ไม่ได้ตั้งใจ ข้อมูลที่มีอยู่ในแพลตฟอร์มนี้ถือเป็นทรัพย์สินของ UFOKatcher และการแจกจ่ายหรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับอนุญาตจะถูกลงโทษภายใต้กฎหมายและข้อบังคับที่บังคับใช้ ตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและข้อมูลอื่น ๆ อาจถูกถ่ายโอน จัดเก็บ หรือประมวลผลนอกประเทศของคุณ ด้วยเหตุนี้ UFOKatcher จึงใช้มาตรการป้องกันและเทคโนโลยีที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อปกป้องข้อมูลของคุณ ในกรณีส่วนใหญ่ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกประมวลผลในสิงคโปร์ ซึ่งเซิร์ฟเวอร์และฐานข้อมูลกลางของเราตั้งอยู่ UFOKatcher จะถ่ายโอนข้อมูลของคุณไปยังต่างประเทศตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่บังคับใช้เท่านั้น ⚠️หมายเหตุ 1. สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของข้อมูลที่เก็บรวบรวม วิธีการใช้ข้อมูลและแบ่งปันกับบุคคลอื่น โปรดดูที่นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา 2. ในขณะที่เทคโนโลยี กฎหมาย และธุรกิจของเราพัฒนาขึ้น เราอาจจำเป็นต้องปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเป็นครั้งคราว ดังนั้น เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และเราขอแนะนำให้คุณตรวจสอบประกาศนี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเป็นประจำ หากคุณได้แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับเรา คุณมีสิทธิ์ (ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้) ที่จะ: 1. ขอข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับคุณ 2. ขอการเปลี่ยนแปลงหรือการปรับปรุงที่จะทำ 3. ขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ โปรดดูนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม หากคุณไม่ต้องการให้เรารวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาโดยส่งอีเมลถึงเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลของเราที่ line:@ufokatcher และส่งอีเมลไปที่ info.ufokatcher@gmail.com หรือ https://www.facebook.com/ ยูเอฟโอแค็ทเชอร์ โปรดทราบว่าการเพิกถอนความยินยอมของคุณให้เรารวบรวม ใช้ หรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อาจส่งผลต่อการใช้บริการของ UFOKatcher ของคุณ

Privacy Policy

Account, which way can I access it? You can register and use it from 2 ways: Facebook and Mobile phone on your device. However, accounts registered in different channels are considered separate accounts even if they use the same email address. How many personal accounts can I have? We recommend users to have 1 personal account / 1 user, but you can share. or share your account with others, such as family members, but please remember that payments are Unable to distinguish between individuals. However, if we detect the use of multiple accounts (Multiple Accounts) that are malicious or that we deem inappropriate. We may reserve the right to forfeit any rewards, virtual points available. or even suspending your use as appropriate How do I access UFOKatcher on a new device? After you have registered for UFOKatcher, either through Facebook or Mobile phone, you can access your old account by logging-in the same way you always registered. What is a diamond? is the points obtained by exchanging dolls back into the system Each doll has its own diamond. You can collect diamonds to redeem various rewards in the diamond redemption reward page, various players. Because in our app there are many different types of players such as two-legged tweezers. How long will the three-legged tongs (drag or rummage) last? The rewards you receive will be valid for 7 days. After this period expires, they will automatically be converted to diamonds. Shipped items are damaged. what do i do If you find any damage or damage to the prize you received We assure you that we review all kinds of rewards. before delivery that it is intact, so such damage may occur during transportation. in which this section is outside our jurisdiction to take any action for you. Shipping Are there any shipping costs? We will charge a delivery fee of 85 Diamonds (valued at $85), which will be free shipping for 3 or more items. How long will it take to deliver? You will generally receive your rewards within 2 - 5 business days. If you have any questions, you can contact us for help via line:@ufokatcher and email to info.ufokatcher@gmail.com or https://www.facebook.com/UFOKatcher UFOKatcher is committed to protecting the data of our users and complying with all applicable data protection and privacy laws. Aside from collecting and processing the data you share with us for certain reasons (such as processing transactions, administering your UFOKatcher account), UFOKatcher may need to disclose your personal data to certain third parties (such as logistics providers, or payment services providers) to process your checkout or for legitimate business and legal purposes. When you use UFOKatcher, it is also assumed that the information made available to you (such as personal, confidential, and proprietary information) shall not be used outside our platform for other unintended purposes. Information available in this platform is considered as property of UFOKatcher and unauthorized distribution or reproduction shall be penalized under applicable laws and regulations. As described in our Privacy Policy, your personal data and other information may be transferred to, stored, or processed outside of your country. With this, UFOKatcher employs all necessary precautions and technologies to protect your data. In most cases, your personal data will be processed in Singapore, where our servers and central database are located. UFOKatcher will only transfer your data overseas in accordance with applicable privacy laws. ⚠️ Note 1. For more details on the type of data collected, how the data is used and shared with other parties, please refer to our Privacy Policy. 2. As technology, law, and our business evolve, we may need to update our Privacy Policy from time to time. Accordingly, we reserve the right to amend or update our Privacy Policy, and we encourage you to regularly review this notice and our Privacy Policy. If you have shared your personal data with us, you have a right (subject to applicable law) to: 1. Request what data we have about you 2. Ask for changes or updates to be made 3. Request to have your personal data deleted Please refer to our Privacy Policy for more details. If you do not want us to collect your personal data, you may opt-out anytime by emailing our Data Protection Officer at line:@ufokatcher and email to info.ufokatcher@gmail.com or https://www.facebook.com/UFOKatcher. Do note that withdrawing your consent for us to collect, use, or process your personal data may affect your use of UFOKatcher’s services.